Zoeken

Operator

Hoe kunnen wij u helpen?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen direct contact op met u.

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Privacy verklaring

Privacyverklaring V.O.F. Elektromotorenbedrijf de Vier.
versie: 12-12-2018

Contactgegevens:

De Vier vof
Slijperweg 15
1032 KT Amsterdam
020-6360407

info@elektromotorwndevier.nl
www.elektromotorendevier.nl

Contactpersoon voor privacy zaken: hr. E. M. de Vries  (hierna verder te noemen: de Vier) 

De Vier hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door de Vier. Hierbij gaat het ook om informatie van onze website, persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken en  om offline-collecties van gegevens voor commercieel gebruik.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe de Vier met uw persoonsgegevens omgaat.  

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen gevolg kunnen geven/de diensten niet meer naar behoren kunnen leveren.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
Om onze dienstverlening zo optimaal te kunnen laten verlopen en
u te kunnen bereiken via telefoon en e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren / aan te kunnen bieden.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Uw betaling van onze diensten te kunnen verwerken.

Betaling van aan ons geleverde diensten te verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
Bankgegevens uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van facturatie/betalingen,
Doelstellingen en overige gegevens benodigd voor het optimaal uitvoeren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij de Vier op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren, danwel te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons leveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van interne serverruimte voor de opslag van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief-mailing-dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot gedeeld met de aanbieder van deze dienst.

 

De Vier geeft alleen persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens NIET aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

De Vier verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Direct marketing
Als u o.a. regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het in de markt zetten van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een nieuwsbriefmailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeld mogelijkheid tot afmelding onderaan iedere nieuwsmailing.

Website
Wanneer u via onze website een contactaanvraag invult, dient u door middel van het plaatsen van een vinkje in het desbetreffende veld, aan te geven dat u akkoord gaat met deze privacyverklaring en ons toestemming geeft voor het gebruiken van uw persoonsgegevens voor de in deze verklaring genoemde doeleneinden. Uw gegevens worden dan verwerkt in ons beveiligde systeem.

 

De Vier gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Vier gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elektromotorendevier.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@elektromotorendevier.nl.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Onze provider/hosting partij gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.

Zo gebruikt de website van de Vier het SSL-protocol om de communicatie tussen onze servers en uw browser te versleutelen. Deze beveiligde verbinding is te herkennen aan de letter ‘S’ in de HTTPS van de URL en het groene hangslotje vóór de URL die de meeste browsers laten zien. Door het gebruik van een SSL-certificaat is het voor u veilig om onze sites te bezoeken en informatie met ons te delen.


Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u altijd akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring.